ࡱ> egd~Gbjbj.RXX,4=1p|||<<<<<<<$?VB=]|||||=x=|"<|<nO4#9sp7<=0=s80Cv0C@#9#920CU<|||||||==|||=||||0C|||||||||X+ : Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura ObsBugi Klienta MWiK Sp. z o.o. w KoBobrzegu I. Postanowienia oglne 1. Regulamin okre[la zasady korzystania z Elektronicznego Biura ObsBugi Klienta (zwanego dalej EBOK) w szczeglno[ci udostpniania, zakBadania i wykorzystania indywidualnego konta u|ytkownika, zapewniajcego dostp do usBug dostpnych poprzez Bcze internetowe, umo|liwiajce interakcj z ww. EBOK jest wBasno[ci Miejskich Wodocigw i Kanalizacji SpBka z o.o. z siedzib w KoBobrzegu, przy ulicy Artyleryjskiej 3, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sdowym pod numerem KRS 0000169262 . EBOK dostpny jest na stronie internetowej http://HYPERLINK "http://www.mwik.kolobrzeg.pl/"www.HYPERLINK "http://www.mwik.kolobrzeg.pl/"mwikHYPERLINK "http://www.mwik.kolobrzeg.pl/".HYPERLINK "http://www.mwik.kolobrzeg.pl/"kolobrzeg.pl lub bezpo[rednio na https://ebok.mwik.kolobrzeg.pl Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. Nr 133, poz. 883 z pzn. zm.) s Miejskie Wodocigi i Kanalizacja Sp. z o.o. w KoBobrzegu 2. U|yte w dalszej cz[ci Regulaminu okre[lenia oznaczaj: MWiK Sp. z o.o. - Miejskie Wodocigi i Kanalizacja SpBka z o.o., z siedzib w KoBobrzegu przy ulicy Artyleryjskiej 3, EBOK - Elektroniczne Biuro ObsBugi Klienta, Klient- pBatnik usBug MWiK, U|ytkownik- osoba fizyczna, prawna, bdca Klientem MWiK Sp. z o.o. oraz posiadajca NN oraz hasBo, NN- numer nabywcy (pBatnika), ktry MWiK Sp. z o.o. nadaB ka|demu Klientowi, widnieje on na fakturze, a jest on wykorzystany przez U|ytkownika w celu identyfikacji podczas korzystania z EBOK, HasBo- kombinacja 8 znakw, zapewniajca U|ytkownikowi wyBczno[ dostpu do EBOK. HasBo nadawane jest przez MWiK Sp. z o.o., a Klient otrzymuje go wraz ze zBo|onym wnioskiem lub listownie na adres do korespondencji. Wniosek dokument umo|liwiajcy uruchomienie procedury utworzenia/ aktualizacji/ usunicia konta, ktry odbiorca podpisuje w Dziale Sprzeda|y, przesyBa listownie na adres siedziby SpBki. E-faktura faktura, w tym faktura korygujca, duplikat faktury, w formie dokumentu elektronicznego, ktry speBnia wymogi okre[lone w ustawach i rozporzdzeniach II. Warunki udostpnienia 1. 1. Udostpnienie Klientowi MWiK Sp. z o.o. wszystkich dostpnych funkcjonalno[ci EBOK, mo|liwe jest poprzez zBo|enie Wniosku: w formie pisemnej, poprzez wypeBnienie Wniosku i dostarczenie go do MWiK poczt na adres: Miejskie Wodocigi i Kanalizacja Sp. z o.o. w KoBobrzegu ul. Artyleryjska 3, 78-100 KoBobrzeg dopiskiem: EBOK - Wniosek dostpny jest na stronach serwisu HYPERLINK "http://www.mwik.kolobrzeg.pl/" http://www.mwik.kolobrzeg.pl/ osobi[cie: Biuro ObsBugi Klienta - pokj nr 1, MWIK Sp. z o.o. w KoBobrzeg ul. Artyleryjska 3, w dni robocze od poniedziaBku do pitku w godz. od 8:00-14:00. 2. Przed rejestracj w EBOK Odbiorca zobowizany jest do uwa|nego zapoznania si z niniejszym Regulaminem. 3. Rejestrujc si, Odbiorca potwierdza, |e zapoznaB si z tre[ci Regulaminu i wyra|a zgod na wszystkie postanowienia w nim zawarte. 2 Dokonanie autoryzacji mo|liwe jest nastpnego dnia roboczego, jednak nie wcze[niej ni| 24 godziny po otrzymaniu HasBa F T V hjlp^`dbn>Jvxz䒈h'hHy^Jh'hHy5^JhHyhHy0JB* ^Jph h$&"^J hHy^JhHy0J^Jh;hHy0J>*^Jjh;hHyU^Jh;hHy^JhHyhHyB*^JphDDDhHyhHy^JhHyhHy0J^JhHyh,2 b F`d@$ & F a$gdHy $a$gdHy$ & F a$gdHy$ & F a$gdHy $a$gdHygdHy$a$gdHy@n $$Ifa$gdu. $$Ifa$gd'$ & F $If^`a$gd 6$$Ifa$gd$$Ifa$gdHy$a$gdHy$ & F a$gdHylnZ~"BNV\n$8>BDFƽ|x|h 6h`zhtR h0JjhU h'hjhUh;h7/ h'h' hHyhHyhhHyhHy^JhHyhHy0J^JhHyh'hHy^J h'^Jh'h'5^Jh/ h'^Jh/ hHy^J/">@Brtn p !!.,0.04080H0J0X0l1{o{h/ h$0J5^Jh/ hHy0J5^Jh/ h/ 0J5^Jhi{0J^JhHyhHy0J^JU h$&"^JhHyhHy^JhHyh'^Jhu.h'5hu.hu.5 h'hu.h'h'h'NHhu.hh'^Jh 6h h'h'( .080p1x1p2^45,6.6l6v66(7$ & F $Ifa$gdHy$ & F $Ifa$gd 6$ & F $Ifa$gd 6$$Ifa$gdHy$$Ifa$gdi{$$Ifa$gdHy $$Ifa$gdu.. Aby dokona autoryzacji nale|y wej[ na stron www.mwik.kolobrzeg.pl, lub bezpo[rednio https://ebok.mwik.kolobrzeg.pl, a nastpnie zalogowa si do EBOK, co jest jednoznaczne z akceptacj Regulaminu oraz zobowizaniem U|ytkownika do przestrzegania postanowieD w nim zawartych. 3. ZBo|enie Wniosku na korzystanie z EBOK-a jest to|same z wyra|eniem zgody na dostarczanie (udostpnianie) U|ytkownikowi faktury VAT w formie elektronicznej. 4 Dane zBo|one przez U|ytkownika na wniosku musz by zgodne z odpowiednimi dokumentami zBo|onymi wcze[niej w MWiK Sp. z o.o. W przypadku zmiany danych posiadanych przy podpisaniu wniosku Klient jest zobowizany do ich aktualizacji. WBa[ciciel EBOK nie ponosi odpowiedzialno[ci za jakiekolwiek negatywne skutki dla Klienta, wynikajce z braku posiadania aktualnych danych. WBa[ciciel EBOK nie ponosi odpowiedzialno[ci za jakiekolwiek negatywne skutki dla Klienta, wynikajce z udostpnienia przez klienta NN i hasBa osobom trzecim. Umow w imieniu MWiK Sp. z o.o. podpisuje upowa|niony pracownik SpBki. III. Zasady korzystania z EBOK 1. Korzystanie z EBOK jest bezpBatne. Klient mo|e korzysta z nastpujcych funkcji EBOK-a: Rozliczenia U|ytkownik ma mo|liwo[ sprawdzenia stanu rachunkw, terminw pBatno[ci faktur, kwoty faktur. Mo|e rwnie| prze[ledzi histori swoich rachunkw. Kontakt dane teleadresowe, nr rachunku U|ytkownika Faktury U|ytkownik mo|e pobra obraz faktury w formacie pdf. Punkt wody U|ytkownik mo|e poda stan licznika, jak rwnie| sprawdzi odczyty licznika z zamknitych okresw. Komunikaty informacje od Operatora. IV. Pomoc techniczna 1. WBa[ciciel EBOK-a nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakBconego dostpu do Serwisu. WBa[ciciel EBOK-a podejmie wszelkie mo|liwe dziaBania, aby zapewni poprawne dziaBanie Serwisu, w zakresie mo|liwo[ci wynikajcych z dostpu poziomu technicznego. W dni wolne od pracy wBa[ciciel EBOK-a dopuszcza 24 godzinne przerwy konserwacyjne w dostpie do systemu. ZgBoszenie przez U|ytkownikw wszelkich nieprawidBowo[ci lub reklamacji mo|liwe jest za po[rednictwem poczty elektronicznej na adres:ebok@mwik.kolobrzeg.pllub pod numerem telefonu (094) 3067402 lub (094) 3067405. WBa[ciciel EBOK-a nie odpowiada za szybko[ przesBanych danych i jej ograniczenia wynikajce z uwarunkowaD technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajw Bcz transmisyjnych. V. Postanowienia koDcowe 1. MWiK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w ka|dym czasie. Wszystkie zmiany staj si obowizujce w momencie ich opublikowania na stronach mwik.kolobrzeg.pl. MWiK zastrzega sobie prawo do tworzenia regulaminw szczegBowych dotyczcych korzystania z poszczeglnych usBug dostpnych w EBOK. Regulaminy szczegBowe bd dostpne na stronie HYPERLINK "http://www.mwik.kolobrzeg.pl/"www.mwik.kolobrzeg.pl. 2. Prawem wBa[ciwym dla wszystkich stosunkw prawnych wynikajcych z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory bd rozstrzygane przez wBa[ciwe polskie sdy powszechne. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczeglno[ci przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o [wiadczeniu usBug drog elektroniczn. l1n1p1t1v111122*6,6.6t6B7D7h8j888l9n9L:N:~::::>>>&?@@VAbACCCCŸ߰ΧΚΧΧΧΔθΎ߁wjjjhHyhHyU^Jh<B*^JphhHyhHyB*^Jph h(/^J h7/^JhHyhHyB*^Jph3hHyh7/^Jh(/0J^JhHyhHyB* ^Jphh<h<^JhHyhHy^Jhi{0J^JhHyhHy0J^Jh/ hHy0J5^Jhwl10J5^J'(7*7j88V96:::::b;<|=*?@@@$ & F $Ifa$gdHy$ & F $Ifa$gdHy$$Ifa$gdHy$ $If^`a$gdHy$ & F $Ifa$gdHy $$Ifa$gdHy@*B* ph^O^ HyZawarto[ tabeli $*$1$KHPJ^J_H9nHtH4W`4 Hy Pogrubienie5\PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl Rl1C~G$'@ (7@zG~G%&( 467anu XXXXXX8@0( B S ?,0\cbor^zV [ ,=Z   -~6d,lw?@T2""ZI&bV/^`5CJOJQJ\^JaJ.^`.II^I`. ^ `. ^ `.^`.UU^U`.^`.^`.^`5CJOJQJ\^JaJ.^`.II^I`. ^ `. ^ `.^`.UU^U`.^`.^`.^`.^`.II^I`. ^ `. ^ `.^`.UU^U`.^`.^`.^`.^`.II^I`. ^ `. ^ `.^`.UU^U`.^`.^`.^`.#^`5B*CJOJQJ\^JaJph3.II^I`. ^ `. ^ `.^`.UU^U`.^`.^`.^`5CJOJQJ\^JaJ.^`.II^I`. ^ `. ^ `.^`.UU^U`.^`.^`.#^`5B*CJOJQJ\^JaJph.^`.II^I`. ^ `. ^ `.^`.UU^U`.^`.^`.^`.^`.II^I`. ^ `. ^ `.^`.UU^U`.^`.^`.^`CJOJQJaJ.88^8`CJOJQJaJ.^`CJOJQJaJ.^`CJOJQJaJ.pp^p`CJOJQJaJ. ^ `CJOJQJaJ.@ @ ^@ `CJOJQJaJ. ^ `CJOJQJaJ.^`CJOJQJaJ.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. L^`LhH.  ^ `hH. PP^P`hH. L ^ `LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.   I&blw?T-~6 WW8Num4WW8Num5WW8Num6WW8Num7WW8Num8WW8Num9WW8Num10WW8Num11 yB|䕐:DJdFdFfdF_ dFIOdFk dF$j dF dFdF>dFR]dF"dF*>MdFdFtdFyXdF(dF dF dFqdFt!dFI#dFFq$dF$dF %dF`>&dF&dF'dF\(dF3,dFHS!/dF Q0dFs5dFLwT=dFKPBdFDdFdFEkJdFUKdFINdF$!OdF PdFPRdFiSdFROVdFVdFc/ZdFp_dF-*bdF edFN.fdFzidF*QndF pdFSsdF*&xdFI'|dFj}dF/ g'<$&"(/7/wl1 69O{Pi{Hy`z,{Su.[)R${; t1Q|t=@ ccccX .UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;(SimSun[SO5Mangal?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qCR2GRtg2 . .!43QHP ?Hy2!xx ERegulamin korzystania z Elektronicznego Biura ObsBugi Klienta MWiK SpPolitowska MartaXSA@     Oh+'0( 4@ ` l xHRegulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsugi Klienta MWiK SpPolitowska Marta Normal.dotmXSA8Microsoft Office Word@#@1E@n՜.+,D՜.+,|8 hp MWiK Koobrzeg. FRegulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsugi Klienta MWiK Sp Tytu 8@ _PID_HLINKSA$DThttp://www.mwik.kolobrzeg.pl/DT http://www.mwik.kolobrzeg.pl/DT http://www.mwik.kolobrzeg.pl/DThttp://www.mwik.kolobrzeg.pl/DThttp://www.mwik.kolobrzeg.pl/DThttp://www.mwik.kolobrzeg.pl/ !"#$%&'()+,-./013456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ[]^_`abcfRoot Entry FpqhData *1Table2pCWordDocument.RSummaryInformation(TDocumentSummaryInformation8\CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q